Regulamin

 REGULAMIN
Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Niemce „Wspólna Przyszłość”
w Niemcach

Rozdział 1
Nazwa , siedziba , teren działania.
§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Niemce „Wspólna Przyszłość” zwane dalej „ Stowarzyszeniem”.
§ 2.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Niemce.
§ 3
Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą – Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym regulaminem.
§ 4
Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
§ 5.
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków.
2. Do realizacji zadań regulaminowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 6.
Stowarzyszenie jest organizacją o celach niezarobkowych, a wszystkie uzyskane w trakcie działalności dochody przeznaczane są na realizację zadań regulaminowych.


Rozdział 2
Cele i środki działania
§ 7.
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności:
1. na rzecz rozwoju oraz integracji społeczności Gminy Niemce,
2. na rzecz wspierania lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych,
3. na rzecz ochrony i promocji zdrowia mieszkańców Gminy Niemce,
4. na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Niemce,
5. na rzecz kształtowania bezpiecznego i przyjaznego środowiska dla mieszkańców Gminy Niemce,
6. w zakresie wspierania rozwoju obszarów wiejskich Gminy Niemce,
7. na rzecz ochrony, popularyzacji oraz promocji rozwoju bogatych zasobów historyczno-kulturowych i przyrodniczych Gminy Niemce,
8. na rzecz kultywowania i przekazywania tradycji lokalnych oraz dziedzictwa Gminy Niemce,
9. na rzecz edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społecznych w szczególności dzieci i młodzieży,
10. na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
11. na rzecz wspierania społecznie odpowiedzialnych inwestycji gospodarczych na terenie Gminy Niemce,
12. na rzecz stwarzania warunków wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
13. na rzecz współpracy z instytucjami samorządowymi, państwowymi oraz pozarządowymi dla rozwoju Gminy Niemce i dobra jej mieszkańców,
14. na rzecz aktywizacji społecznej w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej,
15. na rzecz zwiększenia świadomości prawnej mieszkańców Gminy Niemce,
16. na rzecz reprezentacji mieszkańców wobec instytucji samorządowych
oraz innych podmiotów publicznych,
17. na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z obszaru Gminy Niemce w dostępie do edukacji, nauki, kultury oraz wychowania.
§ 8.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele, o których mowa w § 7, w szczególności poprzez:
1. organizowanie wydarzeń integrujących mieszkańców Gminy Niemce,
2. promowanie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych,
3. organizację wydarzeń i spotkań z mieszkańcami,
4. organizację wydarzeń kulturalnych, wystaw, konkursów,
5. opracowywanie i upublicznianie materiałów informacyjnych na temat miejsc i rejonów w naszej gminie o walorach przyrodniczych i krajobrazowych w celu ich popularyzacji
6. organizowanie wydarzeń oraz wspieranie realizacji programów promujących Gminę,
7. współpracę z innymi Stowarzyszeniami, instytucjami krajowymi i innymi podmiotami o podobnych celach i dążeniach,
8. współpracę z placówkami oświatowymi, organizacjami społecznymi i instytucjami, przy organizowaniu prelekcji, spotkań, wydarzeń,
9. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych urzędów w sprawach dotyczących Gminy Niemce, za szczególnym uwzględnieniem kierunków rozwoju Gminy Niemce,
10. stymulowanie zainteresowania władz Gminy Niemce oraz innych instytucji samorządowych i publicznych problematyką warunków życia mieszkańców Gminy Niemce.

Rozdział 3
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.
§ 9.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
1. Zwyczajnych
2. Wspierających
3. Honorowych.
§ 10.
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie, które złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Stowarzyszenia.
§ 11
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne popierające i wspomagające finansowo realizację celów i zadań określonych regulaminem.
§ 12.
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnego zgłoszenia.
§ 13.
Członkowie zwyczajni mają prawo do :
1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3. udziału w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
5. otrzymywania od władz Stowarzyszenia informacji o działalności i zamierzeniach Stowarzyszenia,
6. otrzymywania odznak i wyróżnień przyznawanych przez władze Stowarzyszenia,
7. korzystanie z innych uprawnień przyznanych przez władze Stowarzyszenia.
§ 14.
Członkowie wspierający mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym, z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.
§ 15.
1. Honorowe członkostwo Stowarzyszenia nadaje Zarząd Stowarzyszenia osobom i organizacjom za szczególne osiągnięcia na rzecz Stowarzyszenia.
2. Honorowego członkostwa Stowarzyszenia może pozbawić Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
3. Honorowi członkowie Stowarzyszenia zwolnieni są z opłacania składki członkowskiej.
§ 16.
Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy :
1. Aktywne uczestniczenie w realizacji celów określonych w regulaminie.
2. Przestrzeganie postanowień regulaminu i uchwał Władz Stowarzyszenia.
3. Uczestniczenie w realizacji zadań programowych Stowarzyszenia.
4. Opłacania składek członkowskich.
§ 17.
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek :
1. Rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia.
2. Wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.
3. Rozwiązania się Stowarzyszenia.
4. Śmierci członka Stowarzyszenia.
§ 18.
Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego, bez czynnego i biernego prawa wyborczego.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia
§ 19.
1. Władzami Stowarzyszenia są :
a) Walne Zebranie
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
3. Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie.
4. Jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
Walne Zebranie
§ 20.
Najwyższą Władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia.
§ 21.
1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest co cztery lata przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Termin Walnego Zebrania, miejsce i porządek obrad powinien być podany do wiadomości członkom nie później niż 14 dni przed datą Zebrania.
§ 22.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia na
podstawie :
a/ Uchwały poprzedniego Walnego Zebrania,
b/ Uchwały Zarządu Stowarzyszenia,
c/ Wniosku Komisji Rewizyjnej,
d/ Wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/2 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostaje zwołane.
§ 23.
W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym :
1. Członkowie wspierający,
2. Członkowie honorowi,
3. Osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia.
§ 24.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy :
1. Uchwalenie kierunków działalności Stowarzyszenia,
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3. Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5. Uchwalenie zmian w regulaminie Stowarzyszenia,
6.Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i o przeznaczeniu jego majątku,
7.Rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków, Zarząd i Komisję Rewizyjną.
§ 25.
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności :
a/ W pierwszym terminie – co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania.
b/ W drugim terminie – bez względu na liczbę uprawnionych.

Zarząd Stowarzyszenia
§ 26.
Władzą Związku między Walnymi Zebraniami jest Zarząd Stowarzyszenia.
§ 27.
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie, którzy spośród siebie wybierają Prezesa. Zarząd konstytuuje się na  pierwszym posiedzeniu.
2. Liczbę członków Zarządu na daną kadencję ustala każdorazowo Walne Zebranie.
3. Wybór członków Zarządu następuje w głosowaniu jawnym. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
4. Uzupełnienie składu Zarządu następuje w trybie określonym w § 27 ust. 1 – 3.
§ 28.
1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy :
a/ Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i występowanie w jego imieniu
b/ Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
c/ Kierowanie działalnością Stowarzyszenia we współdziałaniu z członkami zwyczajnymi.
d/ Uchwalenie i realizowanie budżetu Zarządu Stowarzyszenia.
e/ Uchwalanie regulaminów organizacyjnych Stowarzyszenia
f/ Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
g/ Powoływanie komisji, zespołów stałych lub okresowych oraz uchwalanie regulaminów ich działalności.
h/ Składanie Komisji Rewizyjnej wyjaśnień z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.
i/ Podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich.
2. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków.
3. Każdy z członków Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i występuje w jego imieniu, działając jednoosobowo.
4. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia konieczna jest akceptacja dwóch osób: Prezesa Zarządu i jednego członka Zarządu.
5. Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
§ 29.
Zarząd odbywa posiedzenie w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku. Komisja Rewizyjna
§ 30.
Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie do kontroli działalności Stowarzyszenia.
§ 31.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków wybranych w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania. Na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
2. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zebranie.
3. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej następuje w trybie określonym w § 31 ust. 1 – 2.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek ma prawo brać udział w posiedzeniach zarządu Związku z głosem doradczym.
§ 32.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :
1. Kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności regulaminowej Zarządu Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo – gospodarczej oraz formułowanie wniosków i zaleceń  okontrolnych.
2. Składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań ze swej działalności.
3. Występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
4. Żądanie od Zarządu wyjaśnień w sprawie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Rozdział 5
Wyróżnienia i kary
§ 33.
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przyznawane są wyróżnienia.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień określa regulamin uchwalany przez Zarząd Stowarzyszenia.
§ 34.
1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Stowarzyszenia -Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie – prawo wymierzania następujących kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka na okres 12 miesięcy,
d) wykluczenia.
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni.
3. Uchwała Walnego Zebrania Członków o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 35.
1.Stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich,  darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 7
Zmiana regulaminu i rozwiązanie się Stowarzyszenia.
§ 36.
Zmiana regulaminu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania przyjętej zwykłą większością głosów:
a/ W pierwszym terminie – co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania.
b/ W drugim terminie – bez względu na liczbę uprawnionych.
§ 37.
1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności:
a/ W pierwszym terminie – co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania.
b/ W drugim terminie – bez względu na liczbę uprawnionych.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.